خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


شرایط تقسیط مهریه


تقسیط مهریه و حق حبس

تقسیط مهریه و حق حبس

تقسیط مهریه و حق حبساز آنجاییکه مطایق قانون و مفاد فتوای فقها زن می تواند تا زمان دریافت تمام مهریه اش از حبس برخوردار شود جای این سوال است که در شرایط تقسیط زن همانند...

نظر ۰ بازدید ۲۲


مشاوره support