خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


اردیبهشت ۱۳۹۴


پرونده تمکین

پرونده تمکین

تمکین زوجه یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مفهوم تمکین زوجه است که میتوان ان را از نتایج ریاست مرد بر خانواده دانست. تمکین در مقابل نشوز به کار رفته و در مفهوم حقوقی به ت...

نظر ۰ بازدید ۷
احکام مهریه

احکام مهریه

هر چیزی که ملکیّت دارد را می توان به عنوان مهر قرار داد. همچنین جایز است منفعتی را به عنوان مهریه تعیین کرد، مثل اینکه زنى را براى خود عقد کند در برابر این که صنعتى به ا...

نظر ۰ بازدید ۷
اولویّت ها در پرداخت نفقه

اولویّت ها در پرداخت نفقه

در وجوب نفقه دادن بهپدر و مادر و فرزندانشرط است که خود آدمى قدرت بر نفقه یخود و همسر دائمیش (اگر دارد) داشته باشد، اگر درآمد او به همین مقدار است که خرج خود را تأمین کند...

نظر ۰ بازدید ۷
نفقه ی اقارب (پدر و مادر و فرزندان)

نفقه ی اقارب (پدر و مادر و فرزندان)

نفقه دادن به پدر و مادر و پدران و مادران آن دو و هر چه بالا روند به تفصیلى که مى آید واجب است، و همچنین نفقه دادن بهفرزندان وفرزندانِفرزندان هر چه پایین روند، چه پسران ...

نظر ۰ بازدید ۲
نفقه ی همسر

نفقه ی همسر

نفقه ی همسر دائمى بر شوهر واجب است (1)امّا همسر موقّت، نفقه ندارد(2) مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند.نفقه ی واجبشامل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر احتیاجاتزن (مانند هزین...

نظر ۰ بازدید ۳


مشاوره support